Tin tức

Map và phân bổ Quái 2

by kala in

1.BẮC HẢI BĂNG CUNG ( !move bachaibangcung) Cấp Quái 2.NAM LÂM (!move namlam) Cấp Quái 3.HỔ HẠP CỐC (!movehohapcoc) Cấp…