by kala in
Tin tức

CÁC PHÍM TẮT

phím tắt lệnh
Ctrl + VMời tổ đội
Ctrl + TMời giao dich
Ctrl + CVận Công
Ctrl + RĐi / Chạy
Ctrl + DMời gia nhập Bang hội
Ctrl + EMở Hành Trang
Ctrl + SThông tin nhân vật
Ctrl + O / ESCThiết lập
Ctrl + AHành động
Ctrl + UHộp Thư
Ctrl + YMở cửa hàng
Ctrl + FVõ Công và Khí Công
Ctrl + QNhiệm Vụ
Ctrl + GMôn phái
Ctrl + ZGiúp đỡ
Ctrl + XKích sat (PVP)
Ctrl + BQuan hệ Sư Đồ
Ctrl + ITổng hợp các chức năng
Atl + LQuan hệ phu thê và tình nhân
Print Screenchụp hình trong game
Atl + Nchat thông thường
Atl + FChat nhóm
Atl + CChat hô hào
Atl + BChat mua bán
Atl + LChat bang hội
Atl + WPet

CÁC CÂU LỆNH

Câu lệnhlệnh
/findpartytìm tổ đội
/invitemời tổ đội
/tradegiao dịch
/jionhousemời bang hội
/reghouseĐăng ký bang hội
/expelhousetrục xuất bang hôi
/leavehouserời bang hôi
/appointmasterđỗi bang chủ
/housetransportdi chuyển trong bang hội
/requestmasterbái sư phụ
/inviteapprenticenhận đệ tử
/abandonerelationshiptừ bỏ quan hệ sư đồ
/openshopmở cửa hàng
/closeshopđóng cửa hàng
/departchia tay tình nhân

CÁC LỆNH THÔNG DỤNG( !help)

1. Giới hạn kinh nghiệm tối đa từ Pill Exp là 800%( sv1) – 200% (sv2)

2. Kiểm tra Cash : !cash

3. Kiểm tra mã pill đang dùng : !checkpill

4. Kiểm tra % exp đang có : !checkexp

5. Xóa toàn bộ pill đang dùng : !delpill

6. Xóa một pill đang dùng : delpill + ( mã pill )

7. Di chuyển nhanh : !move + ( tên bản đồ )

8. Xóa 1 vật phẩm trong túi : !del + ( số vị trí ô )

9. Xóa nhiều vật phẩm : !del2 + ( vị trí 1 ) ( vị trí 2 )

10. Xóa tất cả các vật phẩm túi đồ Chính : !xoatuido

11. Xóa tất cả các vật phẩm túi đồ Phụ : !xoatuinho

12. Xóa toàn bộ túi Chính và Phu : !xoatatca

13. Xóa 1 vật phẩm nhiệm vụ : !delitemq + ( số vị trí ô )

14. Xóa tất cả vật phẩm nhiệm vụ : !xoatuidonhiemvu

15. Ly hôn : !lyhon

16. Xóa thư : !delmail + ( ID thư )

17. Mời tổ đội từ xa : !invite + ( tên nhân vật )

18. Giao dịch vũ khí hero : !giaodich + ( tên nhân vật ) + ( vị trí vũ khí cần giao dịch) + ( pass )