Bảng xếp hạng server Huyền Bột sẽ được update lại sau.

Chung Đao Kiếm Thương Đại phu Thích khách Cầm sư Quyền sư
Hàn Bảo Quân Đàm Hoa Liên Tử Hào Mai Liễu Chân Thần Nữ
hạngtêncấpEXPclassphe